Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Qubit Security s. r. o. so sídlom J. Kozáčeka 2, 960 01 Zvolen, IČO: 47717505 (ďalej len ako „Spoločnosť“) spracúva vaše osobné údaje s cieľom zabezpečenia a realizácie podujatia QuBit Conference a QuBit Academy, len na základe zákonných podmienok, v súlade s Nariadením [1] a Zákonom o ochrane osobných údajov [2].

Pri spracúvaní osobných údajov Spoločnosťou ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom (Spoločnosťou) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami Spoločnosti. Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov [3].

V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov Spoločnosť ako prevádzkovateľ, spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch, na základe zákonných podmienok, uvedených v čl. 6 Nariadenia.

Spravidla o vás spracúvame bežnú kategóriu osobných údajov. Vaše osobné údaje pri registrácii na podujatie spracúvame na základe zmluvy (predzmluvného vzťahu), v ktorej ste ako dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán. Neposkytnutie vašich osobných údajov pri registrácii môže mať za následok nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu a neúčasť na podujatí. Vaše osobné údaje budeme spracúvať 2 roky po ukončení platnosti zmluvy.

Je v oprávnenom záujme Spoločnosti viesť databázu klientov, vrátane informácií o dotknutých osobách, ktoré sa zúčastnili podujatí v minulosti. Databáza klientov a účastníkov podujatí nám pomáha efektívnejšie reagovať na vaše požiadavky a pripravovať pre vás aktivity cielene, s ohľadom na vaše preferencie. Vaše osobné údaje na tento účel spracúvame po dobu existencie a prípravy podujatí.

Vaše osobné údaje, vrátane fotografi môžeme spracúvať zverejňovaním na našich webových stránkach, na základe oprávneného záujmu Spoločnosti prezentovať a informovať o svojich aktivitách alebo na základe zmluvy, ak ide o záznam z prednášky, workshopu alebo prezentácie. Spoločnosť pri zverejňovaní fotografií a záznamov dbá, aby neprimerane nezasahovala do vašich práv a slobôd.

Voči zaradeniu vašich osobných údajov do databázy klientov alebo voči zverejňovaniu fotografií a záznamov môžete namietať priamo v spoločnosti osobne, telefonicky alebo emailom.

Vaše osobné údaje sú uchovávané 10 rokov po skončení platnosti zmluvy, z dôvodu zákonných povinností prevádzkovateľa viesť účtovníctvo a plniť daňové povinnosti.

Osobné údaje na účely plnenia účtovných a daňových povinností sú spracúvané najmä na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Spracúvanie vašich osobných údajov na tento účel je zákonnou povinnosťou Spoločnosti. Na tento účel spracúvame vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa EKONOM-CENTER, spol. s r.o. Spoločnosť prehlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa dbala o jeho odborné kvality a o súlad spracúvania osobných údajov s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov. Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o vás v súvislosti s činnosťou Spoločnosti spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

Na našich weboch Qubit Conference a Qubit Academy používame cookies za účelom zlepšenia kvality poskytovaných služieb. Informácie o spracúvani cookies môžete nájsť v sekcii Cookies a Web.

Vaše práva podľa nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.

Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo  namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak podáte námietku voči takému spracúvaniu osobných údajov, vašu námietku preskúmame a posúdime. V prípade, ak vaše práva budú prevažovať nad oprávneným záujmom Spoločnosti, vaše osobné údaje ďalej nebudeme na tento účel spracúvať.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť priamo na Spoločnosť. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk/uoou/, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať.

Kontakt:

Mária Krahulecová

Tel. No.: +421 949 000 338

Email: maria.krahulecova@qubitconference.com

[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

[2] Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

[3] Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Subscribe error, please review your email address.

Close

You are now subscribed, thank you!

Close

There was a problem with your submission. Please check the field(s) with red label below.

Close

Your message has been sent. We will get back to you soon!

Close