Všeobecné obchodné podmienky

POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB

Internetové obchody qubitconference.com, qubitacademy.com spravuje spoločnosť Qubit Security s.r.o. (ďalej len „Qubit“). Sídlo: J. Kozačeka 2, 960 01 Zvolen. Poskytovateľ služby (IČO: 477 17505, registrovaná Mestským súdom Banská Bystrica ako Registračný súd: 26847/S) organizuje konferencie, workshopy a komerčné prezentácie, ktoré sa konajú online, prezenčne alebo hybridne (spolu ako „Podujatia “) v súlade so zákonom.

IDENTIFIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN

Účastník zadá svoj nákup vyplnením registračného formulára a Qubit mu poskytne produkt a vystaví faktúru. Účastník si môže overiť/upraviť svoje údaje pri registrácii, ako aj po úspešnej registrácii na požiadanie. Zodpovednosť za škody spôsobené nepresnými alebo falošnými údajmi nesie Účastník. Qubit je oprávnený v prípade pochybností vymazať nepresné a falošné registrácie alebo overiť pravosť účastníka.

PLATBY

Po vyplnení a odoslaní online registračného formulára je potrebná úplná platba najneskôr do 7 pracovných dní od dátumu vystavenia faktúry. Platba všetkých proforma faktúr a daňových faktúr bude podliehať DPH, v zmysle platných právnych predpisov.

Ak odošlete svoju registráciu menej ako 7 pracovných dní pred prvým dňom podujatia, všetky poplatky musia byť uhradené v plnej výške ešte pred účasťou na podujatí.

Qubit si vyhradzuje právo zrušiť akúkoľvek registráciu bez upozornenia kedykoľvek pred začiatkom Podujatia, ak všetky splatné poplatky neboli zaplatené do príslušného času. V prípade, že Qubit neuplatní svoje právo na zrušenie pred Podujatím, Účastníci, ktorých poplatky neboli uhradené do začiatku Podujatia, budú musieť zaplatiť na mieste.

PODMIENKY ZRUŠENIA

Ak sa okolnosti alebo pravidlá vo Vašej organizácii zmenia a Vy sa už nebudete môcť zúčastniť Podujatia, môžete zrušiť svoju registráciu a

  • získať plnú náhradu, s výnimkou administratívneho poplatku 100 EUR, 60 dní pred podujatím,
  • od 30 do 60 dní pred podujatím môžete zrušiť svoju registráciu a získať späť 50 % peňazí,
  • 30 dní pred podujatím vám Qubit nebude môcť vrátiť peniaze za Vašu registráciu, ak ju zrušíte, avšak na požiadanie Vám radi ponúkneme dve prozákaznícke alternatívy:
 
  1. vystavíme Vám Voucher s platnosťou nasledujúcich 12 mesiacov, ktorý Vám umožní zúčastniť sa na ktoromkoľvek z podujatí Qubit podľa platnej registračnej ceny
  2. nájdeme za Vás náhradu – ponúkneme Lístok Vášmu kolegovi. Odporúčame Vám odoslať žiadosť e-mailom na adresu info@qubitconference.com.
 

Ak zrušíte svoju registráciu a znovu sa zaregistrujete, Vaša nová registrácia bude odrážať aktuálnu cenu ku dňu Vašej poslednej registrácie. Ceny za skoršiu registráciu nebudú zohľadnené.

Ak sa zaregistrujete a zaplatíte za Public Pass a Vaša oprávnenosť nebude následne preukázaná, Qubit bude mať právo účtovať si rozdiel v cene medzi zľavneným Public Lístkom a bežným Konferenčným Lístkom. Ak nezaplatíte zvyšnú sumu, Qubit má právo zrušiť Vašu registráciu. V takom prípade Vám bude vrátená Vaša platba za Public Lístok odpočítaná o 4 % servisného poplatku.

Ak sa Podujatia nezúčastníte a zaplatíte registračný poplatok, nebude Vám vrátený.

Pamätajte, že zrušením registrácie sa automaticky nezruší Vaša rezervácia hotela a cestovných služieb. Jednotlivci sú zodpovední za zrušenie svojich vlastných hotelových a cestovných rezervácií.

ZRUŠENIE QUBITOM

Qubit si vyhradzuje právo preplánovať alebo zrušiť akékoľvek podujatie z dôvodu nízkeho počtu účastníkov alebo ak si to vyžadujú iné okolnosti. Qubit Vás upozorní e-mailom najmenej 10 pracovných dní pred dátumom začiatku podujatia. Po upozornení môžete zmeniť plán alebo získať plný kredit. Qubit nezodpovedá za nevratné poplatky za cestovné služby v prípade preplánovania / zrušenia Podujatia.

ZRUŠENIE VIS MAIOR

Qubit nemôže niesť zodpovednosť za zmeny a zrušenie Podujatia vyplývajúce z okolností, ktoré nemôže ovplyvniť, ako je vojna, štrajk, nepokoje, zločin, výnimočný stav, nariadenia alebo zákazy verejného zdravia, extrémne poveternostné situácie alebo vydanie akéhokoľvek nariadenia alebo nariadenia ktoroukoľvek verejnou autoritou, ktorá robí realizáciu podujatí neuskutočniteľným, nezákonným alebo nemožným (vis Maior okolnosti). Nemôžeme byť braní na zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu v dôsledku nahradenia, zmeny, zrušenia alebo odloženia Podujatia spôsobeného Vis Maior okolnosťou. V takom prípade Vám možno nebudeme môcť vrátiť registračný poplatok (ak je zaplatený) a môže sa účtovať dodatočný poplatok za náhradné podujatie.

Účastník súhlasí s tým, že v prípade, že z dôvodu vyššej moci bude Qubit organizovať virtuálne podujatie namiesto prezenčného/hybridného podujatia, Qubit vráti alikvotný rozdiel medzi prezenčným Konferenčným Lístkom a Virtuálnym Lístkom späť na bankový účet Účastníka, od ktorého bola pôvodne uhradená Faktúra, a teda do (10) desiatich Pracovných dní odo dňa, kedy bola zorganizované Virtuálne podujatie.

NÁHRADY

Náhrada účastníka, vrátane tých, ktoré sa vykonávajú na mieste, sú povolené s písomným súhlasom pôvodného registrujúceho. Svoju žiadosť môžete odoslať e-mailom na adresu: info@qubitconference.com

VÍZA

Za získanie víz je výlučne zodpovedný registrujúci. Podrobnosti Vám poskytne miestna vláda hostiteľskej krajiny. Po prijatí zaplatenej registrácie spoločnosť Qubit na požiadanie poskytne pozvánku.

VEKOVÝ LIMIT

Účastníci musia mať aspoň 18 rokov, aby sa mohli zúčastniť Podujatia a všetkých súvisiacich podujatí. Žiadosti o akúkoľvek výnimku z tohto termínu musia byť zaslané písomne Qubit manažmentu.

DRESS CODE

Business casual je vhodný pre túto a všetky udalosti.

MENOVKY

Všetky osoby na konferenčnom poschodí musia mať identifikačnú menovku vždy viditeľnú na ich osobe. Pre vstup na podujatia je potrebná menovka, ktorú získa pri registračnom pulte na mieste Podujatia.

Ohlasy – Qubit je vďačný za spätnú väzbu účastníkov na našich podujatiach. Spoločnosť Qubit môže v budúcej marketingovej literatúre a na webovej stránke použiť firemné logo účastníkov, citáty a referencie.

NEOPRÁVNENÝ PREDAJ

Na podujatiach je zakázané vykonávať neoprávnený predaj. Vyhradzujeme si právo eskortovať každého jednotlivca z Podujatí, ak je nahlásené, že neoprávnene predáva alebo prezentuje vlastné produkty/služby a nie je sponzorom Podujatia.

Vyzývame účastníkov, aby podporili platených sponzorov, ktorí zase podporujú toto odvetvie. Odporúčame Vám tiež, aby ste neprijímali návrhy od nesponzorov.

ODMIETNUTIE VSTUPU

Podľa vlastného uváženia si bez náhrady vyhradzujeme právo odmietnuť vstup na Podujatie alebo z neho vylúčiť kohokoľvek, o kom zistíme, že sa správa spôsobom, ktorý by mohol narušiť Podujatie alebo akéhokoľvek iného účastníka.

Týmto zakazujeme vytváranie akýchkoľvek audio/video záznamov a zverejňovanie takýchto záznamov na akomkoľvek zdieľanom portáli/sieti.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO A AUTORSKÉ PRÁVA

Všetky materiály Qubit v súvislosti s Podujatím sú výlučne vyhradené a akékoľvek neoprávnené rozmnožovanie, publikovanie alebo distribúcia je prísne zakázané. Qubit nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, ktorú utrpí klient alebo akákoľvek tretia strana v dôsledku použitia alebo reprodukcie akýchkoľvek súvisiacich materiálov. Tiež sa súhlasí s tým, že Qubit nenesie žiadnu zodpovednosť za to, aby zabezpečil, že klient získal potrebné povolenia v súvislosti s používaním mien, osôb, ochranných známok alebo akýchkoľvek iných materiálov chránených autorskými právami. Qubit si vyhradzuje právo použiť vyššie uvedené materiály na marketingové a/alebo komerčné účely; Táto zmluva nahrádza akúkoľvek predchádzajúcu dohodu medzi stranami týkajúcu sa všetkých materiálov Qubit.

ZMENY PROGRAMU

Upozorňujeme, že hoci boli prednášajúci a témy potvrdené v čase zverejnenia, okolnosti, ktoré sú mimo kontroly Qubit si môžu vyžadovať nahradenie, zmenu alebo zrušenie rečníkov a/alebo tém. Spoločnosť Qubit si ako taká vyhradzuje právo v prípade potreby zmeniť alebo upraviť inzerovaných rečníkov a/alebo témy bez akejkoľvek zodpovednosti voči Vám. Akékoľvek náhrady alebo zmeny budú čo najskôr aktualizované na našej webovej stránke. Qubit si vyhradzuje právo vykonať zmeny v pláne podujatia a prednášajúcich alebo zrušiť programy, ak nie sú splnené kritériá registrácie alebo keď prevládnu podmienky, ktoré nemôže ovplyvniť. Všetky časti podujatia sa napĺňajú podľa poradia príchodu. Príďte včas, aby ste si zabezpečili miesto!

POUČENIE

Informácie prezentované na tejto webovej lokalite a webových lokalitách jej pridružených spoločností sú poskytované iba na informačné účely a nemali by sa považovať ani interpretovať ako obchodné alebo profesionálne rady týkajúce sa akejkoľvek záležitosti, preto by nemala nahrádzať priamu konzultáciu s odbornými, obchodnými alebo inými kompetentnými poradcami. Obsah tejto webovej stránky obsahuje iba všeobecné informácie. Výslovne sa zriekame všetkej zodpovednosti v súvislosti s činnosťami, ktoré boli alebo neboli prijaté na základe akéhokoľvek alebo celého obsahu tejto stránky.

Hoci sme vynaložili všetko úsilie na to, aby sme zabezpečili, že všetky informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke sú presné a boli získané zo spoľahlivých zdrojov, nezodpovedáme za žiadne chyby alebo opomenutia, ani za výsledky získané použitím prezentovaných informácií.

Neschvaľujeme a nie sme nevyhnutne zodpovední za akýkoľvek obsah tretích strán, ku ktorému je možné pristupovať prostredníctvom tejto webovej stránky.

Rečník

Čoskoro zverejníme informácie o rečníkovi.

Slovensko

Ján Adamovský

CSO
Slovenská sporiteľňa | Slovensko

Roman Čupka

Senior Principal Consultant
Progress Software | CSO |  IstroSec

Marek Zeman

CISO

Tatrabanka, Chairman | CISO Club | Slovensko

Zuzana Reľovská

Executive Leadership Coach & Consultant
Slovensko

Boris Mutina

Security analyst
Excello a Virusfree.cz | Česká republika

Ladislav Bačo

Analytik sieťových infiltrácií
ESET | Slovensko

Zuzana Holý Omelková

CCO
GAMO| Slovensko

Miroslav Sidor

Bezpečnostný analytik
ESET | Slovensko

Mária Krahulecová

Spoluzakladeľka QuBit Security

Slovensko

Michal Hanus

Cyber Security Consultant

Cyber Rangers | Česká republika

Meno Priezvisko

funkcia vo firme
firma| krajina

Jozef Úroda

ICT & Security risk manažér

Tatrabanka | Slovensko